Programul “Buy Back”

Te invităm să scapi de jucaria folosită și să îți rascumperi 50% din valoarea ei prin programul “Buy Back” denumit în continuare “Programul”.
Prin intermediul acestui Program, poți aduce un produs vechi, dar complet, care a fost achizitionat de pe magazinul online https://www.atelierulluibubu.ro/ , și să profiți de 50 % din valoarea lui de pe factura în urma evaluării acestuia . Tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de rascumparare produs si sa ne trimiti produs la adresa noastra, iar dupa evaluarea produsului suma va fi virata in contul bancar.
Articolul 1. Organizatorul Programului
Art. 1.1. Programul este inițiat de S.C. MUNTEAN IOAN-EUGEN S.R.L., cu sediul în Sasar, Str 1 Decembrie nr. 39, Jud Maramures, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J24/1148/2018 CUI 39694978.
În continuare, Atelierul lui Bubu va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Programului cu obligația de a anunța potențialii clienți în prealabil.

Articolul 2. Aria de desfășurare
Art. 2.1. Programul se va desfășura pe teritoriul României pentru produsele achiziționate din magazinul online https://www.atelierulluibubu.ro/
Articolul 3. Produse eligibile a participa la Program

Art. 3.1. Produse eligibile a participa la Program sunt produsele cumparate de pe magazinul online https://www.atelierulluibubu.ro/

*nu toate modelele de branduri consacrate se regasesc in program. Pentru detalii, va rugam sa consultati personalul atelierul lui bubu
Art. 3.2. Dacă un client se prezintă cu mai multe produse, acestea se evaluează individual

Articolul 4. Drepturi și condiţiile de participare

Art. 4.1. Pot participa la Program persoanele fizice denumite în continuare “Client”, care au împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani

Articolul 5. Descrierea Programului
Pentru a se înscrie în Program:
• Clientul trebuie să completeze formularul de pe https://www.atelierulluibubu.ro/rascumparareprodus/ , si sa trimita produsul la adresa noastra. Sat Sasar Str 1 Decembrie nr 39, Jud Maramures
• Personalul Atelierul lui bubu va evalua Produsul sa nu lipseasca nici o piesa și ii va restitui clientului 50 % din valoarea de pe factura in contul clientului
• Organizatorul presupune că fiecare client care participa la Program deține cu titlu legal Produsul cu care participă la Program, mai exact că fiecare client este proprietarul de drept al Produsului pe care îl predă. Organizatorul nu are obligația de a verifica și de a certifica dreptul clientului asupra produsului predat în cadrul Programului, întreaga responsabilitate în acest sens aparținând clientului.

Articolul 6. Forţa majoră. Caz fortuit
Art. 6.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut și nici împiedicat de către Organizator.
Art. 6.2. Dacă o situaţie de forță majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea regulamentului și continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanților la Program cazul existent în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 7. Litigii

Art. 7.1. Orice reclamație având ca obiect Programul poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest regulament sau trimisă pe e-mail la contact@atelierulluibubu.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 7.2. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Program se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Baia Mare.

Articolul 8. Întreruperea Programului

Art. 8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Programul oricând pe parcursul desfășurării acestuia, cu informarea prealabilă a potențialilor clienți prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site).
Art. 8.2. În situația în care Programul va înceta, din orice motiv, Organizatorul va acorda beneficiile Clienților participanți la Program până la data încetarii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Articolul 9. Protecția datelor personale
Art. 9.1. Participarea la acest Program confirmă acceptarea necondiționata a fiecărui Client că datele sale cu caracter personal să fie procesate de către Organizator în scopul îndeplinirii de către acesta a obligațiilor asumate în acest Program.
Art. 9.2. Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție.
Art. 9.3. Dacă participantii nu solicită în scris altfel, aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor personale de către Organizator în modul expus în paragraful anterior.
Art. 9.4. Participanții își pot retrage oricând acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricărei informații sau corespondență, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, transmisă la adresa expediată pe adresa Sasar, Str 1 Decembrie nr. 39, Jud Maramures.

Articolul 10. Alte mențiuni
Art. 10.1. Regulamentul aferent Programului este afișat și disponibil gratuit pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa https://www.atelierulluibubu.ro/ pe toată perioada de desfășurare a acestuia.
Art. 10.2. Participarea la Program echivalează cu cunoașterea și acceptarea integrală și necondiționată de către orice Client a prevederilor și aplicării prezentului regulament.